POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE GLÒRIES

Glòries està decididament involucrat en la protecció del medi ambient.

En aquest sentit, Glòries es compromet a desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte cap al medi ambient seguint les següents premisses:

- Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent.

- Promoure l’estalvi i l’eficiència del consum energètic.

- Controlar i minimitzar el consum d’aigua així com promoure’n l’estalvi.

- Controlar i minimitzar la generació de residus, aplicant mesures per una segregació més gran d’aquests i donant prioritat al reciclatge i la reutilització.

- Assignar els mitjans i les responsabilitats necessàries per garantir la millora contínua del sistema, fomentant la cerca i desenvolupament de nous processos que tendeixin a minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats.

- Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar en tots els àmbits el personal i els clients.

- Involucrar també els nostres proveïdors i empreses subcontractades en el nostre sistema de gestió ambiental quan estiguin treballant en les nostres instal·lacions.

- Desenvolupar projectes que puguin implicar als usuaris de les nostres instal·lacions en el respecte pel medi ambient.

La Direcció revisarà periòdicament els Objectius Ambientals per assegurar la seva idoneïtat respecte la política enunciada, proporcionant els mitjans materials i humans necessaris per al seu compliment.